Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  ClubliedKearsang
Rûnom toer en piip fan it âld fabryk
Leit ús doarpke Ikkerwâld
Dêr fiele wy ús as in kening sa ryk
Dêr is wille foar jong en foar âld


Yn it âld Ikkerwâld tusken beamtegrien
Dêr bonket it bûnzjende hert
Dêr binne it keatsen en reedriden ien
Dêr is wille en nocht oan't jûns let

De Snûter, symboal foar mei-inoar ien
Is krekt ferlyn noch ferboud
Troch eigen minsken stien op stien
En alles stiet geef en fertroud

Kearsang

Yn 'e simmer ha wy dêr keatserij
By sinne, kjeld en wyn
Fammen en jonges dogge allegear mei
Foar bêst op en oars efteryn

Sa ha wy in bân mei Nut en Nocht
Sa is't troch de jierren ûntstien
Us âldelju ha ús al safier brocht
Wy bin' mei ús erfskip begien

Kearsang

En komt kening winter wer yn it lân
Dan lit ús dat net kâld
Dan stappe wy allegear hân yn hân
Nei it hert fan ús âld Ikkerwâld

De redens dy wurde dêr ûnderbûn
De muzyk dy nimt ús mei
Wy ride en glide mei de rêgen rûn
Op syn moaist wol de hiele dei

Kearsang
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep De Zwart SPAR Juwelier Kramer Kramer Hubo Keurslager Talsma