Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  7 April 2015 - Uitnodiging ledenvergadering 16 april

Hierbij worden leden van 16 jaar en ouder en ouders/verzorgers van harte uitgenodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering van kaatsvereniging Nut en Nocht op donderdag 16 april a.s. in “De Snûter” aan de Achterwei te Damwâld. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

1. Opening
2. Notulen ledenvergadering d.d. 17 april 2014
3. Mededelingen / ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2014
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Vaststelling contributie
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Gjalt Hofstra
Tussentijds reeds afgetreden: Wieke Jansma
Eventuele kandidaten kunnen zich tot 19.30 uur voor de vergadering melden bij het bestuur.

PAUZE

9. Wedstrijdagenda 2015
10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
11. Sluiting

Uw komst wordt bijzonder op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

P.S. Heeft u een email account? Wilt u dan a.u.b. het emailadres aan ons doorgeven.
Dit kan door een berichtje te sturen naar nutennocht@hotmail.com
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma