Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  1 Maart 2016 - Ledenvergadering 24 maart

Op donderdag 24 maart organiseert kaatsvereniging Nut en Nocht de jaarlijkse ledenvergadering in "De Snûter" aan de Achterwei te Damwâld.

Aan: de leden van 16 jaar en ouder en aan de ouders/verzorgers van de jeugdleden

Damwâld, maart 2016

UITNODIGING LEDENVERGADERING

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van
kaatsvereniging Nut en Nocht.

Donderdag 24 maart a.s. in "De Snûter" aan de Achterwei te Damwâld.

Aanvang 20.00 uur.


AGENDA

1. Opening
2. Notulen ledenvergadering d.d. 16 april 2015
3. Mededelingen / ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2015
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Sita van Esterik

Het bestuur draagt voor: Willem van der Galiën

Eventuele kandidaten kunnen zich tot 19.30 uur voor de vergadering
melden bij het bestuur.

PAUZE

8. Hoofdklasse 2016
9. Samenwerking jeugd Nut en Nocht en Sla Raek
10. Wedstrijdagenda 2016
11. Rondvraag
12. Sluiting

Uw komst wordt bijzonder op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur


Heeft u een email account?
Wilt u dan a.u.b. het emailadres aan ons doorgeven.
Dit kan door een berichtje te sturen naar nutennocht@hotmail.com
Secretaris: S. van Esterik, G. Durkswei 5, Damwâld. Tel. 0511 425290 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma