Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  3 April 2017 - Ledenvergadering 20 april 2017

Beste leden. Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van Nut en Nocht op donderdag 20 april a.s. om 20.00 uur in de Snúter aan de Achterwei te Damwâld.
Dit zal een belangrijke vergadering zijn voor het voortbestaan van de kaatsvereniging.

Aangezien er geen nieuwe bestuursleden te vinden zijn heeft het huidige bestuur: Dick Zeinstra, Lysbeth Hellinga, Gosse Hellinga en Willem van der Galiën (aftredend, niet herkiesbaar) besloten om voor volgend seizoen 2018 niet meer beschikbaar te zijn voor een bestuursfunctie. Dit houdt in dat er geen wedstrijden meer worden georganiseerd.

Natuurlijk hopen wij dat het niet zover zal komen, maar dit is aan de leden.

Wij hopen dan ook op een grote opkomst.

Tot ziens op 20 april. Het Bestuur.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Damwâld april 2017

Aan de leden van 16 jaar en ouder en aan de ouders/verzorgers van de jeugdleden van Kaatsvereniging Nut & Nocht

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van kaatsvereniging Nut en Nocht op donderdag 20 april 2017 in de Snúter aan de Achterwei in Damwâld. Aanvang: 20.00 uur.

AGENDA

1. Opening
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 24 maart 2016
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2016
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Bestuursverkiezing Aftredend en niet herkiesbaar: Willem van der Galiën

PAUZE

8. Jubileum k. v. Nut en Nocht 90 jaar op 8 juli 2017
9. EDS-aanvraag zonnepanelen
10. Wedstrijdagenda 2017
11. Rondvraag
12. Sluiting

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld!
Met vriendelijke groeten, Bestuur k. v. Nut & Nocht.

In verband met de organisatie van het 90-jarig jubileum zou het bestuur graag uw mailadres ontvangen. Hierbij het verzoek uw mailadres, onder vermelding van uw naam en adres, door te geven aan k. v. Nut en Nocht per mail nutennocht@hotmail.com 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma