Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  21 Februari 2018 - Ledenvergadering 15 maart 2018

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van kaatsvereniging Nut en Nocht. Donderdag 15 maart 2018 in “De Snûter” aan de Achterwei te Damwâld. Aanvang 20.00 uur.


AGENDA
 
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering d.d. 20 april 2018
3. Mededelingen / ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2017
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Gosse Hellinga, Liesbeth Hellinga en Dick Zeinstra.
Het bestuur draagt voor: Henk Peterson, Wieke Jansma, Wilco de Bruin en Durk Kooistra.
 
PAUZE
 
8. Hoofdklasse kaatsen zaterdag 9 juni 2018
9. Wedstrijdagenda 2018
10. Rondvraag
11. Sluiting
Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur
 

Mocht u deze uitnodiging niet via de e-mail hebben ontvangen wordt u vriendelijk verzocht uw mailadres door te geven via nutennocht@hotmail.com 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma